Russia

Elena Vartanova
Doctor of Philology, Lomonosov MSU
MediaAlmanakh, Issue 2-3, 2020.
Olga Smirnova
PhD in Philology, Lomonosov MSU
Theoretical and Practical Issues of Journalism, Issue 4, 2020.
Sergey Smirnov
PhD in Philology, Lomonosov MSU
MediaAlmanakh, Issue 5, 2020.
Victor Kolomiets
Doctor of Sociology, Lomonosov MSU
Mediascope, Issue 1, 2018.
Olga Alevizaki
Doctor of Philology, Lomonosov MSU
Novyye slova i slovari, 2020.
Irina Poluekhtova
Doctor of Sociology, Lomonosov MSU
Znaniye. Ponimaniye. Umeniye., №4, 2018.