Беларус

Залесский Б. Г.
Беларусь мамлекеттик университети
Социалдык жана гуманитардык изилдөөлөр, №5, 2020-ж.
Венидиктов С.В.
Ф.и.к., Беларусь мамлекеттик университети
Tesaurus, №7 чыгарылыш, 2020-жыл.
Лущинская О.В.
П.и.к. Беларусь мамлекеттик университетинин
Беларусь мамлекеттик университетинин журналы, №1, 2020-ж.
Градюшко А.А.
Ф.и.д., Беларусь мамлекеттик университети
БГТУнун эмгектери. 4, №2 сериялар. 2020