Көз карандысыз изилдөөчүлөр

Нуржанова Ш.С.
Ф.и.к., аль-Фараби атындагы КазУУ
Гуманитардык билим берүү көйгөйлөрү: филология, журналистика. 2014